Autóbérlés Budapest területén, mikrobusz, teherautó bérlés!
Az autókölcsönző telefonszáma:

+36-30-200-1725
Ügyfélszolgálatunk hétköznap 8-18, szombaton 8-14 óra között hívható
Online autóbérlés
Adatvédelem
 1. A www.ber-autok.hu címen elérhető Weboldalhoz (a továbbiakban: Weboldal) kapcsolódó személyes adatokat az oldal üzemeltetője kezeli. A Weboldal üzemeltetője, egyúttal a személyes adatok kezelője: GUMIMÁNIA 2002 Gépjárműjavító és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1164 Budapest, Bugac Tér 1. , e-mail cím: info@ber-autok.hu; adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-122056/2017; a továbbiakban: Üzemeltető).

 2. Az adatkezelés alanyai (érintettek) a felhasználók, azon személyek, akik az oldal szolgáltatásait igénybe veszik (a továbbiakban: Felhasználó). Amennyiben a Felhasználó bérautót foglal vagy kupont igényel, és elfogadja a jelen Tájékoztatót, kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az Üzemeltető az alábbiakban meghatározottak szerint kezelje. A személyes adatok kezelésére jelen Tájékoztató az irányadó. Az adatkezelés során az Üzemeltető az irányadó jogszabályoknak, elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően jár el. Jelen Tájékoztató hatálya nem terjed ki a Weboldalon hirdető, vagy azon megjelenő harmadik személyek adatkezeléseire, promócióira, nyereményjátékaira. Jelen Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon weboldalak adatkezeléseire, amelyre a jelen Weboldalon található hivatkozás vezet. Az Üzemeltető a jelen Tájékoztató módosításának jogát fenntartja. A módosításról az Üzemeltető a Felhasználókat tájékoztatja.
 1. Az adatkezelés jogalapja a Felhasználók önkéntesen megadott hozzájárulása. A Felhasználók a regisztráció során elfogadják a jelen Tájékoztatót, és hozzájárulnak személyes adataik jelen Tájékoztató szerinti kezeléséhez. Jelen Tájékoztató a Felhasználók tájékoztatásának minősül, az Infotv. 20. § (2) bek. alapján.
 2. Az Üzemeltető az adatkezelés során törekszik arra, hogy az adatkezelés tisztességes, törvényes legyen, és személyes adat kezelésére csak célhoz kötötten kerüljön sor. Az Üzemeltető biztosítja az érintettek részére a tájékoztatás, helyesbítés, törlés, tiltakozás jogát.
 1. Az adatkezelés célja jelen nyilatkozat 5. és 6. pontban részletezett szolgáltatások nyújtása
 2. Az Üzemeltető jogosult arra, hogy az adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon, statisztikai célra felhasználja.
 1. A személyes adatok kezelése az Üzemeltető székhelyén, fióktelepén, telephelyén, vagy a Üzemeltető által megbízott adatfeldolgozó helyiségében történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos döntéseket minden esetben az Üzemeltető hozza meg.
 2. Az Üzemeltető a következő adatfeldolgozókat veszi igénybe :   Az adatfeldolgozó önálló döntést nem hozhat. Az Üzemeltető az adatfeldolgozók megnevezését folyamatosan közzéteszi. Az Üzemeltető adatfeldolgozóként tárhelyszolgáltatót vesz igénybe, amely a HostMax Számítástechnikai és Szolgáltató Bt.
 1. A bérautó foglalás során a Felhasználó megadja az azonosításhoz és a kapcsolattartáshoz szükséges következő adatait: teljes név, e-mail cím, telefonszám. Kuponos és egyéb akció során a Felhasználó megadja az azonosításhoz és a kapcsolattartáshoz szükséges következő adatait: teljes név, e-mail cím, telefonszám, város. A város megadásának célja statisztikai adatok megismerése. A megadott adatok kezelése a Felhasználó azonosítását, a kapcsolattartást, a reklámozást szolgálják. Valamennyi adat tekintetében az adatkezelés célja a Weboldal szolgáltatásainak biztosítása, valamint a szolgáltatások fejlesztése, továbbá a Felhasználók részére hírlevelek és reklámok küldése, erre vonatkozó hozzájárulás alapján.
 1. Amennyiben a felhasználó ehhez a regisztráció során hozzájárul, az Üzemeltető jogosult arra, hogy a Felhasználó megadott elérhetőségeit (e-mail címét, telefonszámát) felhasználja arra a célra, hogy részére az Üzemeltetővel, az Üzemeltető tevékenységével összefüggő promóciós célú elektronikus levelet, a szolgáltatással összefüggő hírlevelet, vagy reklámot tartalmazó levelet küldjön, számára ilyen célú tájékoztatást juttasson el. A Felhasználó hozzájárulása kiterjed arra, hogy az Üzemeltető a tájékoztatásban, hírlevélben reklámot helyezzen el.
 2. A Felhasználó hozzájárulása esetén az Üzemeltető jogosult arra, hogy a Felhasználó számára a közvetlen megkeresés módszerével reklámot küldjön, és ebből a célból megadott adatait felhasználja. A hozzájárulás az e-mailben, telefonon történő megkeresésre egyaránt vonatkozik. A felhasználó a reklámozási célú adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja.
 1. Amennyiben a Felhasználó az Üzemeltető által szervezett nyereményjátékra regisztrál, a részvétel feltétele a fenti 6. pontban meghatározott, reklámozási célú adatkezelésekhez való hozzájárulás. Ezt az indokolja, hogy a nyereményjátékon a részvétel ingyenes, és a részvétel ingyenességét az Üzemeltető csak úgy tudja biztosítani, hogy a nyereményjátékon résztvevő Felhasználóknak reklámot küld.
 2. A felhasználó a reklámozási célú adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja.
 1. Amennyiben a Felhasználó a Weboldalt más portál (twitter, facebook, Google+) útján ajánlja harmadik személy részére, a megosztás az adott portál szabályzata alapján történik. Amennyiben a Felhasználó a megosztás során harmadik személy adatait megadja, köteles gondoskodni arról, hogy ezen személy az adatkezeléshez hozzájáruljon.
 1. Az Üzemeltető a megadott adatokat törli, ha:
  • o      - azok kezelése jogellenes, vagy jogszabály a törlést elrendeli;
  • o      - az érintett Felhasználó azt kéri;
  • o      - az adat hiányos vagy téves, és ez a felhasználásukat lehetetlenné teszi;
  • o      - az adatkezelés célja megszűnt;
  • o      - azt hatóság vagy bíróság elrendeli.
  Az érintett Felhasználó kérheti személyes adatai törlését az Üzemeltető elérhetőségein (1. pont). Az érintett Felhasználó erre irányuló kérése esetén az adatokat az Üzemeltető rendszere öt munkanapon belül törli. A személyes adatok törlése során az adatok megsemmisítésére kerül sor . Amennyiben a vásárlás során a jogviszony a Felhasználó és az Üzemeltető között jön létre, a szerződés teljesítése és a számla kiállítása érdekében szükséges időtartamig az Üzemeltető jogosult felhasználó visszavonásra vonatkozó jognyilatkozata ellenére is – a megadott személyes adatokat az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A § (1) és (2) bek. b) alapján kezelni. Amennyiben az adatkezelést jogszabály rendeli el az adatkezelés időtartama az adott jogszabályban megjelölt időtartam. A számviteli bizonylatok esetében a megőrzési idő a számvitelről szóló 2000. évi C törvény 169. § alapján nyolc év.
 1. A Felhasználó az Üzemeltető 1. pontban meghatározott elérhetőségei bármelyikén tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről. Az üzemeltető a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja a Felhasználót. A tájékoztatás megadása ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Üzemeltetőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést az Üzemeltető visszatéríti, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

 2. A Felhasználónak jogában áll, hogy adatait helyesbítse, a tévesen szereplő, és általa nem helyesbíthető adatok helyesbítését az Üzemeltetőtől kérje. Az érintett Felhasználó joga, hogy egyes adatait, vagy teljes regisztrációját törölje, illetve személyes adatai zárolását kérje Az Üzemeltető 1. pontban meghatározott elérhetőségei bármelyikén. Ha az Üzemeltető a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét teljesíti, vagy a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban, vagy a Felhasználó hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

 3. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése kizárólag az Üzemeltetőre jogi kötelezettségének teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, vagy ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés érdekében történik. Az ilyen megkereséseket az Üzemeltető köteles kivizsgálni, és 15 munkanapon belül válaszolni rájuk. Ha az érintett az Üzemeltető által meghozott döntéssel nem ért egyet, vagy az Üzemeltető a fenti határidőt elmulasztotta, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. Ha az Üzemeltető az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. A tájékoztatást az Üzemeltető elektronikus levélben is megadhatja. Az érintett Felhasználó tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.
 1. A Üzemeltető minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az Üzemeltető az adatok biztonságáról megfelelő technikai (pl. logikai védelem, különösen titkosítás) és szervezési intézkedésekkel (fizikai védelem, különösen az Üzemeltető munkavállalóinak adatbiztonsági képzése) gondoskodik.

 2. A Felhasználók a szolgáltatás igénybe vétele és a Weboldal használata során csak saját személyes adataikat adhatják meg, vagy olyan személyek adatait, akik ehhez hozzájárultak. Más személyek adatainak megadása jogellenes adatkezelésnek minősül, amelynek a külön jogszabályokban meghatározott következményei lehetnek. Más személyes adataival való visszaélés esetén az Üzemeltető az eljáró hatóságoknak segítséget nyújt a jogsértés feltárása, a jogsértést elkövető azonosítása érdekében.

 3. A Felhasználó a személyes adatai védelméhez való jog sérelme esetén fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu; www.naih.hu, tel.: (1) 391 1400), valamint bíróság előtt is érvényesítheti igényét, az irányadó jogszabályok (Infotv., Polgári Törvénykönyv) alapján.
Autóbérlés Budapest, autókölcsönzés online, bérautó
A Pit-Stop rent a car az egyik legjelentősebb, legdinamikusabban fejlődő autókölcsönző Budapest és Magyarország területén.. Ügyfeleink igényeit megpróbáljuk minden téren, a legmagasabb szinten kiszolgálni. Ennek érdekében autóbérlés árainkból folyamatosan engedményeket adunk, mely engedményekről Akciók menüpontunkból tájékozódhat. Szolgáltatásaink: olcsó autóbérlés, autókölcsönzés budapest és Magyarország egész területén, mikrobusz bérlés, teherautó bérlés, kiegészítő bérlés, tartós autóbérlés, a bérautó megbeszélt helyszínre juttatása és még sok minden más.
Autóbérlés online, autókölcsönzés olcsón, gyorsan, kényelmesen
Oldalunkon lehetőség van online autóbérlésre, autókölcsönzésre is, melyet néhány lépésben, regisztráció után könnyedén megtehet. Kollégánk telefonon keresni fogja Önt az autókölcsönzés részleteinek véglegesítése érdekében.
Autókölcsönzés tartósan, tartós autóbérlés
Az autókölcsönző lehetőségei közt szerepel egyedi tartós autókölcsönzés-megállapodás kialakítására. A tartós bérlet előnyeit megtekintheti Tartós bérlet menüpontunkban. Ugyanitt kérhet egyedi autóbérlés ajánlatot is hosszabb időintervallumra. Várjuk megkeresését.
Autókölcsönzés Budapest és Magyarország területén
Cégünk főként Budapesten tevékenykedik, de a folyamatosan növekvő igényeknek megfelelően vidékre is szívesen kölcsönzünk autót és egyre több megkeresés érkezik külföldről is. Az autókölcsönző Budapest peremén, a 16. kerület Bugac téren található, erről bővebb információk a Kapcsolat menüpontunkban találhatók.
Online autóbérlés menete
1
Autóbérlés Budapest

Válassza ki a kezdő és végdátumot
2
Autóbérlés Budapest

Válasszon járműkategóriát
3
Autóbérlés Budapest

Adja meg a kért adatokat
4
Autóbérlés Budapest

Küldje el a megrendelést, kollégánk felveszi Önnel a kpacsolatot.

Autóbérlés budapest

A legjobb bérautók többféle járműkatekóriában

Autóbérlés, foglalás online adatbázisunkból
(Online car rental)
Autóbérlés kezdetének időpontja (Car rental start)
Autóbérlés végének időpontja (Car rental end)
Jármű kategória (Vehicle category)
A PitStop rent a car autókölcsönzőnél lehetőség van bankkártyás fizetésre is.
A következő bankkártya típusokat fogadjuk el:
Bankkártyás fizetés, autóbérlés